Mijn Wellness Kliniek: Genk België

Voorwaarden en bepalingen reservaties

Door een betaling voor een reservatie van één van onze diensten te maken, via de website of via welk platform dan ook, erkent u dat u onderstaande reserverings- en annuleringsvoorwaarden, betalingsmogelijkheden, bepalingen van de behandelingsovereenkomst, prijsvoorwaarden, garanties, aansprakelijkheden en geschillenbeslechting heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Door het maken van een reservering, gaat u ook akkoord met de relevante annulerings- en no-showvoorwaarden en alle aanvullende voorwaarden en bepalingen die van toepassing kunnen zijn op uw behandeling of op uw verblijf in de Wellness Kliniek.

Reserveringsvoorwaarden

Consulten

Consultaties op zaterdag, consultaties voor botox en vulmiddelen, consultaties voor tandheelkunde en voor een maagoperatie dienen altijd te worden aanbetaald. Dit kan online via de website.

Operatie - behandeling

De totale kostprijs van uw behandeling wordt verdeeld in een reservatiekost en een restbedrag.

Reserveren

Reserveren kan aan de receptiebalie in de Wellness Kliniek of online via de website. Uw ingreep kan door ons pas ingepland worden na ontvangst van de reservatiekost.

Betalingsmogelijkheden

 • Online via de website: Via onze website “Online Reserveren” reserveert u snel en eenvoudig. U kan de datum van uw ingreep zelf online kiezen.
 • Contant of met bankkaart: U kan meteen reserveren na het consult met de arts.
  Let op! In navolging van de Belgische wetgeving kunnen wij slechts € 3.000 in contanten aanvaarden. Wij zijn aangesloten bij Visa, MasterCard, Bancontact en Maestro.

Restbedrag

U kunt het restbedrag tot op de dag zelf betalen. Vóór de ingreep vragen wij uw volledige, geconfirmeerde betaling. De reservatiekost wordt in mindering gebracht op het totale bedrag van uw ingreep. Uw behandeling kan pas plaatsvinden nadat wij het volledige bedrag van uw ingreep ontvangen hebben.

Betalingsmogelijkheden

 • Online via de website: Door middel van een betaaluitnodiging kan u via website snel en eenvoudig het restbedrag voor uw ingreep betalen.
 • Contant op de dag van uw operatie: Let op! In navolging van de Belgische wetgeving kunnen wij slechts € 3.000 in contanten aanvaarden. 
 • Visa, MasterCard, Bancontact of Maestro
  Let op! Uw bank kan een dagelijks afhaallimiet hanteren! Indien de betaling om één of andere reden niet kan doorgevoerd worden, kan de operatie of behandeling niet plaatsvinden en zullen annuleringskosten van toepassing zijn.

Annuleringsvoorwaarden

Consulten

Uw betaling is niet-restitueerbaar. U kan uw consult wel - tot 24 uur voor de afspraak - kosteloos verplaatsen. Dit kan u zelf online of telefonisch via het afsprakenbureau.
De Wellness Kliniek behoudt zich het recht voor om het consult na 30 minuten no-show te annuleren en de reservatiekost automatisch als annulatiekost in rekening brengen.

Operatie - behandeling

Reservatiekosten zijn niet-restitueerbaar. U kan uw operatie/behandeling wel - tot 1 week voor de afspraak - kosteloos verplaatsen. Dit kan u zelf online of telefonisch via het afsprakenbureau.

Meld u op tijd aan op de dag van uw behandeling. De Wellness Kliniek behoudt zich het recht voor om de operatie na 30 minuten no-show te annuleren en de reservatiekost automatisch als annulatiekost in rekening te brengen.

Meld u bij de balie aan met de begeleider, die u na uw ingreep komt ophalen. Uw begeleider moet een verantwoordelijke volwassene zijn boven 18 jaar. De Wellness Kliniek behoudt zich het recht voor om uw operatie bij no-show van de begeleider te annuleren en de reservatiekost automatisch als annuleringskost in rekening te brengen.

Next-day-surgery reservaties

Uw reservatiekost is niet-restitueerbaar, tenzij u of uw arts na de consultatie in de Wellness Kliniek afziet van de ingreep. U kan uw afspraak wel - tot 1 week voor de afspraak - kosteloos verplaatsen. Neem hiervoor telefonisch contact op met het afsprakenbureau.

Uw operatie of behandeling kan pas na een persoonlijk consult met de arts definitief worden bevestigd of geannuleerd. Als u of uw arts na het consult in de Wellness Kliniek afziet van de operatie of behandeling, krijgt u de reserveringskosten van uw operatie volledig terugbetaald. U betaalt enkel de kost van het consult.

Artsen behouden zich het recht om een operatie niet te laten doorgaan. Als uw arts, chirurg of anesthesist besluit om de operatie niet uit te voeren, omdat uw gezondheid het niet toelaat, krijgt u de kosten van uw operatie terugbetaald. Bijkomende–en/of persoonlijk gemaakte kosten, zoals medische vooronderzoeken, reis- en verblijfskosten, etc. blijven altijd ten laste van de patiënt.

Kleine lettertjes om te lezen voordat u een reservatie maakt

De behandelingsovereenkomst

U heeft recht op eerlijke en integere informatie. Die informatie krijgt u van de arts tijdens het eerste consult dat altijd aan een behandeling vooraf gaat. De arts zal u helder en volledig informeren over de behandeling, de mogelijkheden met betrekking tot een behandeling, de contra-indicaties, het te verwachten resultaat, de herstelperiode en de nazorg die nodig of gewenst is, de medicatie, mogelijke complicaties, risico’s en de kosten.

De arts verwacht van u eerlijke informatie en antwoorden met betrekking tot de reden waarom u een behandeling wilt ondergaan. Hij/zij verwacht van u openheid over uw verwachtingen ten aanzien van het eindresultaat en uw eerlijke en volledige informatie met betrekking tot uw medicijngebruik, medisch verleden en uw gezondheidstoestand.

De patiënt geeft door het ondertekenen van de behandelingsovereenkomst aan dat aan alle informatie voorwaarden voldaan is, en dat hij/zij deze informatie begrijpt en ermee instemt. Indien u van oordeel bent dat u niet tijdig, afdoende en op een begrijpelijke wijze bent geïnformeerd, raden wij u aan om uw toestemming voor de geplande behandeling niet te verlenen.

U kan steeds een beroep doen op een bijkomend gratis consult met uw chirurg of een andere arts in de Wellness Kliniek voor een tweede opinie. Het is belangrijk dat u met vertrouwen uw ingreep tegemoet ziet en daarna pas een reservatie voor uw ingreep maakt.

Aansprakelijkheden

ARTS

Medische fout: Artsen zijn aansprakelijk voor eventuele schade die een patiënt lijdt als gevolg van een tekortkoming van de arts in de nakoming van zijn verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst.

Medisch toeval: De kliniek - Birand nv - en de behandelende artsen kunnen onder geen enkel beding contractueel en/of  buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van een medisch toeval dat zich manifesteert tijdens de ingreep of tijdens de periode van nazorg, hetgeen steeds beschouwd dient te worden als een toestand van overmacht in hoofde van de behandelende chirurg en de kliniek. Onder schade ten gevolge van een medisch toeval wordt verstaan die schade die zijn oorzaak vindt in een niet-foutief medisch handelen (o.a. complicaties, onverwachte verwikkelingen) conform de wetenschappelijke inzichten op het moment dat deze schade zich manifesteert.

De kliniek - Birand nv - de vennootschap die de infrastructuur verleent waar artsen hun beroep kunnen uitoefenen, is geen partij bij de behandelingsovereenkomst tussen arts en patiënt.

PATIËNT

Als de patiënt een tekortkoming van de arts vermeent, in de nakoming van de behandelovereenkomst, en deze niet via de rechtbank aantoont, kan hij/zij financieel aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hij/zij toebrengt aan de reputatie van de arts en de Wellness Kliniek, inclusief elke schade door laster, op het internet of via elk media platform.

De patiënt heeft een zorgplicht voor zijn eigendommen en dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen. De Wellness Kliniek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of vermissing van persoonlijke eigendommen van de patiënt of van zijn begeleider.

Garantiebepalingen

BORSTIMPLANTATEN - RUPTUUR

Fabrikanten van borstprothesen geven een garantie van tien jaar in geval van ruptuur van een prothese. De garantie houdt in dat, in geval dat uw prothese stuk is, en dit door een MRI rapport wordt aangetoond, de fabrikant één gratis vervangprothese, in dezelfde maat en materiaal, ter beschikking stelt gedurende deze termijn.

De Wellness Kliniek geeft een speciale bijkomende garantie op borstvergroting met Monobloc Siliconen SoftOne borstprothesen van het merk Laboratoires Arion. De garantie houdt in dat, in geval dat één prothese stuk is, en dit door een MRI rapport wordt aangetoond, de Wellness Kliniek twee gratis vervangprothesen, in dezelfde originele maat, garandeert, alsook de kosten van de her-operatie in de Wellness Kliniek gedurende een periode van 3 jaar.

De Wellness Kliniek geeft tevens een speciale bijkomende garantie op borstvergroting met Monobloc Hydrogel implantaten van het merk Laboratoires Arion. De garantie houdt in dat, in geval dat één prothese stuk is, en dit door een MRI rapport wordt aangetoond, de Wellness Kliniek twee gratis vervangprothesen, in dezelfde originele maat en materiaal, garandeert, alsook de kosten van de her-operatie in de Wellness Kliniek gedurende een periode van 1 jaar.

BORSTIMPLANTATEN - COMPLICATIES

Door onverwachte verwikkelingen - zoals o.a. afstoting, infectie, kapselvorming - kan het nodig zijn dat één of twee borstprothesen verwijderd moet(en) worden. Het verwijderen van borstprothesen ten gevolge van een complicatie behoort tot onze nazorg en is zonder kosten voor de patiënt.  Wenst u, na verwijdering, weer nieuwe borstimplantaten dan betaalt u enkel de netto kostprijs van de implantaten. De Wellness Kliniek biedt u gratis de her-operatie.

TANDHEELKUNDIGE IMPLANTATEN

Fabrikanten van tandheelkundige implantaten geven een garantie van tien jaar in geval van defect van het implantaat. De Wellness Kliniek garandeert hierbij de bijkomende noodzakelijke behandeling - in de Wellness Kliniek - als gevolg van afstoting of een andere medische reden waarom het implantaat verwijderd moet worden. De garantie houdt in dat u, binnen deze termijn, gratis een nieuw implantaat geplaatst krijgt.

Zirkonium-kronen gaan vaak een leven lang mee. De fabrikant geeft 5 jaar garantie op het materiaal.

Prijsbepalingen

De Wellness Kliniek biedt een uitgebreid gamma chirurgische en tandheelkundige behandelingen. Een indicatie vindt u op onze website. Voor een exacte prijsopgave is een persoonlijk consult met één van onze artsen of tandartsen uiterst belangrijk.

Wij bieden u een prijswaarborg van 2 maanden vanaf de datum van uw intake consult. Daarna hebben wij het recht eventuele prijswijzigingen toe te passen.

De medische en paramedische zorgen en nazorgen binnen de Wellness Kliniek zijn in het tarief inbegrepen.

Externe onderzoeken, zorgen (bvb. radiologische onderzoeken, hart en bloedanalyses, een onverwachte opname in een algemeen ziekenhuis, medische en chirurgische behandelingen, speciale bandages, BH's, fysiotherapie, apotheek kosten, etc.) zijn niet inbegrepen en dus ten laste van de patiënt.  Vaak worden bijkomende (externe) zorgen vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Bent u lid van de EU? Breng uw EHIC kaart mee naar België. De EHIC pas kan u niet gebruiken bij de Wellness Kliniek maar kan wel nuttig zijn in geval van externe kosten. Met de EHIC zorgpas krijgt u de kosten van externe opnames en externe kosten vergoed volgens de in België geldende regels.

Klachten over de uitvoering van de behandeligsovereenkomst en geschillenregeling

Kwaliteit is belangrijk, zowel voor, tijdens als na uw behandeling. 

Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst kan u best volledig en duidelijk omschrijven en richten aan de arts/chirurg die uw behandeling heeft uitgevoerd. Dit schrijven aan uw behandelend geneesheer/arts kan u mailen naar: kwaliteit@wellnesskliniek.com. U kan uw arts ook per post contacteren: Naam Arts, Wellness Kliniek, Grotestraat 42, 3600 Genk België.

Ingediende klachten worden binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de arts of zijn/haar kwaliteitsverantwoordelijke per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor oordeel door de rechtbank van Tongeren, Limburg België.


Wellness Kliniek (BIRAND NV)
Grotestraat 42
3600 Genk
België
BTW BE 0457.814.858
reception@wellnesskliniek.com

×

Privacyverklaring

BIRAND NV / WELLNESS KLINIEK voldoet in alle opzichten aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

BIRAND NV / WELLNESS KLINIEK is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het lezen van onze privacyverklaring gerelateerde of algemene vragen heeft of contact met ons wilt opnemen, gebruik dan de volgende contactgegevens:

BIRAND NV / WELLNESS KLINIEK
GROTESTRAAT 42
3600 GENK

kwaliteit@wellnesskliniek.com

Waarom BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK uw gegevens nodig heeft

BIRAND NV / WELLNESS KLINIEK verwerkt uw persoonsgegevens, andere informatie en bestanden voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen;
 • Om schriftelijk met u te communiceren (per e-mail en / of post);
 • Om nieuwsbrieven, tevredenheidsonderzoeken en e-books te kunnen versturen;
 • Om het gebruik van het agendabeheersysteem (‘AXENDA’) te vergemakkelijken;
 • Om uw medisch dossier samen te stellen.

Bovendien kan BIRAND NV / WELLNESS KLINIEK uw persoonsgegevens gebruiken bij de uitvoering van een met u afgesloten overeenkomst, meestal met betrekking tot esthetische en / of medische diensten.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we ze verkrijgen.

Alle medische informatie die u ons bezorgt wordt in eigen beheer verwerkt en niet gedeeld met derden, onder voorbehoud van het medisch team werkzaam bij BIRAND NV / WELLNESS KLINIEK.

Gegevens delen met derden

BIRAND NV / WELLNESS KLINIEK deelt uw persoonsgegevens alleen met derden die nodig zijn om het met u overeengekomen contract uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens die u ons verstrekt in het kader van de uitvoering van een contract kunnen met derden worden gedeeld. Afhankelijk van het contract kunnen we een derde partij inschakelen voor: online betalingen (EU), beheer van de serveromgeving (EU), domeinnamen en SSL-certificaten (EU), de levering van IT-infrastructuur (EU), boekhouding (EU) en de levering (en distributie) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (Mailchimp, GDPR Compliant, buiten de EU).

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met derden als u ons daarvoor (schriftelijke) toestemming geeft. U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de wettigheid van enige verwerking voordat u uw toestemming intrekt.

Het analyseren van bezoekgedrag

De BIRAND NV / WELLNESS KLINIEK-website bewaart algemene bezoekersgegevens, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van ophalen en de gegevens die uw browser verzendt. Deze gegevens worden gebruikt om bezoekers- en klikgedrag op de website te analyseren. BIRAND NV / WELLNESS KLINIEK gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. De gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en kunnen worden gedeeld met directe onderaannemers van BIRAND NV / WELLNESS KLINIEK. Het wordt niet aan andere partijen geleverd.

Google Analytics

BIRAND NV / WELLNESS KLINIEK gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe websitebezoekers de website gebruiken en hoe effectief de AdWords-advertenties van BIRAND NV / WELLNESS KLINIEK zijn op de pagina's met zoekresultaten van Google.

Daarom wordt de verkregen informatie, inclusief het adres (IP-adres) van uw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten (= buiten de EU). Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, waar u ook het privacybeleid vindt dat betrekking heeft op Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de BIRAND NV / WELLNESS KLINIEK website op te stellen.

Cookies

De BIRAND NV / WELLNESS KLINIEK website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein, eenvoudig bestand met gegevens dat wordt opgeslagen in randapparatuur (zoals een pc, smartphone of tablet) of in de sessie van uw browser. Cookies worden gebruikt om uw online ervaring te verbeteren (bv. gemakkelijker inloggen met "onthoud mij"). Cookies vormen geen risico en dragen geen virussen over. Een cookie is uniek en wordt gelezen door de server die deze op uw systeem heeft geïnstalleerd. Als u terugkeert naar onze website, kunnen de eerder door u verstrekte gegevens worden opgehaald. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Hoe gebruiken we cookies?

Een aantal van onze pagina's gebruiken cookies om hetvolgende te onthouden:

 • uw voorkeurstaal
 • uw interesse in specifieke downloads
 • of u akkoord bent gegaan (of niet) met ons gebruik van cookies op deze site
 • cookies van derden, voor website-analyse, advertentietargeting en advertentiemeting

Om de inhoud van onze website te verbeteren, gebruiken we cookies om informatie over onze bezoekers te verzamelen. Dit helpt ons om de site aan te passen aan de behoeften van de bezoekers en het gebruiksgemak.

Sommige video's die op onze pagina's zijn ingesloten, gebruiken ook een cookie om anoniem statistieken te verzamelen over hoe u daar bent gekomen en welke video's u hebt bezocht.

Het inschakelen van deze cookies is niet strikt noodzakelijk om de website te laten werken, maar het zal u een betere browse-ervaring bieden. U kunt deze cookies verwijderen of blokkeren, maar als u dat doet, werken sommige functies van deze site mogelijk niet zoals bedoeld.

De cookiegerelateerde informatie wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren en de patroongegevens zijn volledig onder onze controle. Deze cookies worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan hier beschreven.

Hoe u cookies kunt beheren

U kunt cookies naar eigen inzicht beheren en / of verwijderen - zie aboutcookies.org voor meer informatie. U kunt alle cookies die al op uw computer staan ​​verwijderen en u kunt de meeste browsers zo instellen dat ze niet worden geplaatst. Als u dit echter doet, moet u mogelijk elke keer dat u een site bezoekt, sommige voorkeuren handmatig aanpassen en werken sommige services en functies mogelijk niet.

Soorten cookies

 • Technisch noodzakelijke cookies: Technisch vereiste cookies stellen de gebruiker in staat om gebruik te maken van de verschillende opties die ze vergemakkelijken: het identificeren van een sessie, toegang tot beperkte gebieden, het uitvoeren van een aankoop, het aanvragen van een abonnement, het opslaan van cookievoorkeuren, enz.
  [wkasklang]: Geeft aan of er al een taalkeuze is gemaakt en wordt bewaard voor de duur van de sessie. De taal is hier niet opgeslagen.
  [wkasknewsletter]: Geeft aan of het venster 'abonneren op nieuwsbrief' gesloten is en wordt bewaard voor 24u.
  [__RequestVerificationToken]: Formulierverificatie wordt bewaard voor de duur van de sessie.
  [ASP.NET_SessionId]: Algemene ASP.Net Sessie cookie, opgeslagen voor de duur van de sessie.
  [Axenda]: Authenticatiecookie voor boekingsysteem, bewaard zolang als aangemeld.
 • Functionele cookies: U kunt deze cookies niet weigeren als u op deze website wilt surfen, maar ze worden pas geplaatst nadat er een keuze is gemaakt met betrekking tot het plaatsen van cookies.
  [wkcookies]: Geeft aan welke cookie-instellingen worden geaccepteerd en worden bewaard voor 30 dagen.
 • Personalisatie cookies: Deze cookies maken het mogelijk om de inhoud van de website te personaliseren overeenkomstig de voorkeuren en de interesses van de gebruiker en vroeger aangegeven keuzes op de website door de gebruiker. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd.
  [wklang]: Slaat de taal van de gebruiker op voor de duur van de sessie.
  [wkcurrency]: Slaat de gewenste valuta op (indien verschillend van de standaardvaluta) voor de duur van de sessie.
  [wkregister]: Geeft aan dat registratie is gedaan in Social Club. Wordt standaard opgeslagen voor de duur van de sessie of 30 dagen bewaard wanneer de bezoeker 'Hou dit artikel 30 dagen beschikbaar.' inschakelt.
 • Analytische cookies: Met analytische cookies kunnen websitebeheerders het gedrag van gebruikers op een website volgen en analyseren, zodat ze verbeteringen kunnen aanbrengen op basis van gegevensanalyse over het gebruik van de website door gebruikers van zijn diensten. De vervaldatum van de cookies varieerde, sommige verlopen na afloop van de sessie, andere na twee jaar. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd.
  [_ga, _gat, _gid] Analytische cookie. We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. die we op sommige van onze websites gebruiken om bezoekers van onze websites te tellen en hun gebruik van de site te analyseren om ons te helpen de waarde van onze inhoud voor onze gebruikers te bepalen. De vervaldatum van de cookies varieert: sommige verlopen na afloop van de sessie, andere na twee jaar.
  [wkinterest]: Deze cookie slaagt gedurende 30 dagen op welke hoofdrubrieken u op de website bezocht heeft.
 • Advertentiecookies: Advertentiecookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Op deze manier worden deze advertenties waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. De vervaldatum van de cookies varieerde, sommige verlopen na afloop van de sessie, andere na twee jaar. Hiervoor wordt uw toestemming gevraagd.
  [_fbp]: Advertentiecookie gebruikt door Facebook. Deze cookie helpt om onze advertenties weer te geven aan mensen die onze website al hebben bezocht wanneer ze zich op Facebook of een digitaal platform met Facebook Advertising bevinden.
  [_gcl_au]: Advertentiecookie die door Google AdSense wordt gebruikt voor advertenties op websites die hun services gebruiken.
  [uf]: Advertentiecookies die door TradeTracker worden gebruikt voor advertenties op websites die hun services gebruiken.
  [wkgclid]: Google Click ID (GCLID) is een parameter die wordt doorgegeven in de URL met advertentiekliks van Google, om de campagne en andere attributen van de klik te identificeren die zijn gekoppeld aan de advertentie voor advertentietracking en campagnetoewijzing. Het wordt opgeslagen in een first party cookie gedurende 90 dagen, alleen als u "Advertentiecookies" accepteert.
  [happypatients]: Slaat op welke verzameling van foto's u als laatste gezien hebt op de home page. Op deze manier krijgt u bij terugkeer (mogelijk) andere foto's te zien. Wordt bewaard voor 30 dagen.

Open cookie toestemmingsvenster

Gegevens raadplegen, wijzigen of verwijderen

U heeft ten allen tijde het recht om uw gegevens te raadplegen, te corrigeren of te laten wissen. We kunnen u vragen om uw identiteit te bewijzen voordat we aan deze verzoeken kunnen voldoen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens sturen naar kwaliteit@wellnesskliniek.com. BIRAND NV / WELLNESS KLINIEK behandelt uw aanvraag zo snel mogelijk.

U kunt ook bezwaar maken tegen uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) die door ons of door een van onze processoren worden verwerkt.

Veiligheid

BIRAND NV / WELLNESS KLINIEK neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, onopzettelijke publicatie en ongeoorloofde wijziging.

Elke persoon die namens BIRAND NV / WELLNESS KLINIEK toegang heeft tot uw persoonsgegevens is gebonden aan strikte vertrouwelijkheid.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor al onze systemen.
 • We gebruiken pseudonimisering en zorgen ervoor dat persoonlijke gegevens indien nodig worden versleuteld.
 • Wij maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door BIRAND NV / WELLNESS KLINIEK verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met BIRAND NV / WELLNESS KLINIEK via kwaliteit@wellnesskliniek.com.

Klachten

Als u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u vriendelijk rechtstreeks contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde e-mailadres. U heeft het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie), de regelgevende instantie voor privacybescherming.

Wijzigingen & vragen

BIRAND NV / WELLNESS KLINIEK behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Neem de tijd om de privacyverklaring te raadplegen. Neem bij vragen gerust contact met ons op.

×

Wijzig kliniek

Opgelet: Een gebruikersaccount is gekoppeld aan 1 kliniek. Wanneer u bijvoorbeeld een gebruikersaccount voor de Belgische kliniek in Genk aanmaakt, kunt u met dit account niet aanmelden bij de Spaanse kliniek in Barcelona. In dat geval moet u een nieuw account aanmaken.
×