Voorwaarden en bepalingen reservaties

Door een betaling voor een reservatie van één van onze diensten te maken, via de website of via welk platform dan ook, erkent u dat u onderstaande reserverings- en annuleringsvoorwaarden, betalingsmogelijkheden, bepalingen van de behandelingsovereenkomst, prijsvoorwaarden, garanties, aansprakelijkheden en geschillenbeslechting heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Door het maken van een reservering, gaat u ook akkoord met de relevante annulerings- en no-showvoorwaarden en alle aanvullende voorwaarden en bepalingen die van toepassing kunnen zijn op uw behandeling of op uw verblijf in de Wellness Kliniek.

Reserveringsvoorwaarden

Consulten

Consultaties op zaterdag, consultaties voor botox en vulmiddelen, consultaties voor tandheelkunde en voor een maagoperatie dienen altijd te worden aanbetaald. Dit kan online via de website.

Operatie - behandeling

De totale kostprijs van uw behandeling wordt verdeeld in een reservatiekost en een restbedrag.

Reserveren

Reserveren kan aan de receptiebalie in de Wellness Kliniek of online via de website. Uw ingreep kan door ons pas ingepland worden na ontvangst van de reservatiekost.

Betalingsmogelijkheden

 • Online via de website: Via onze website “Online Reserveren” reserveert u snel en eenvoudig. U kan de datum van uw ingreep zelf online kiezen.
 • Contant of met bankkaart: U kan meteen reserveren na het consult met de arts.
  Let op! In navolging van de Belgische wetgeving kunnen wij slechts € 3.000 in contanten aanvaarden. Wij zijn aangesloten bij Visa, MasterCard, Bancontact en Maestro.

Restbedrag

U kunt het restbedrag tot op de dag zelf betalen. Vóór de ingreep vragen wij uw volledige, geconfirmeerde betaling. De reservatiekost wordt in mindering gebracht op het totale bedrag van uw ingreep. Uw behandeling kan pas plaatsvinden nadat wij het volledige bedrag van uw ingreep ontvangen hebben.

Betalingsmogelijkheden

 • Online via de website: Door middel van een betaaluitnodiging kan u via website snel en eenvoudig het restbedrag voor uw ingreep betalen.
 • Contant op de dag van uw operatie: Let op! In navolging van de Belgische wetgeving kunnen wij slechts € 3.000 in contanten aanvaarden. 
 • Visa, MasterCard, Bancontact of Maestro
  Let op! Uw bank kan een dagelijks afhaallimiet hanteren! Indien de betaling om één of andere reden niet kan doorgevoerd worden, kan de operatie of behandeling niet plaatsvinden en zullen annuleringskosten van toepassing zijn.

Annuleringsvoorwaarden

Consulten

Uw betaling is niet-restitueerbaar. U kan uw consult wel - tot 24 uur voor de afspraak - kosteloos verplaatsen. Dit kan u zelf online of telefonisch via het afsprakenbureau.
De Wellness Kliniek behoudt zich het recht voor om het consult na 30 minuten no-show te annuleren en de reservatiekost automatisch als annulatiekost in rekening brengen.

Operatie - behandeling

Reservatiekosten zijn niet-restitueerbaar. U kan uw operatie/behandeling wel - tot 1 week voor de afspraak - kosteloos verplaatsen. Dit kan u zelf online of telefonisch via het afsprakenbureau.

Meld u op tijd aan op de dag van uw behandeling. De Wellness Kliniek behoudt zich het recht voor om de operatie na 30 minuten no-show te annuleren en de reservatiekost automatisch als annulatiekost in rekening te brengen.

Meld u bij de balie aan met de begeleider, die u na uw ingreep komt ophalen. Uw begeleider moet een verantwoordelijke volwassene zijn boven 18 jaar. De Wellness Kliniek behoudt zich het recht voor om uw operatie bij no-show van de begeleider te annuleren en de reservatiekost automatisch als annuleringskost in rekening te brengen.

Next-day-surgery reservaties

Uw reservatiekost is niet-restitueerbaar, tenzij u of uw arts na de consultatie in de Wellness Kliniek afziet van de ingreep. U kan uw afspraak wel - tot 1 week voor de afspraak - kosteloos verplaatsen. Neem hiervoor telefonisch contact op met het afsprakenbureau.

Uw operatie of behandeling kan pas na een persoonlijk consult met de arts definitief worden bevestigd of geannuleerd. Als u of uw arts na het consult in de Wellness Kliniek afziet van de operatie of behandeling, krijgt u de reserveringskosten van uw operatie volledig terugbetaald. U betaalt enkel de kost van het consult.

Artsen behouden zich het recht om een operatie niet te laten doorgaan. Als uw arts, chirurg of anesthesist besluit om de operatie niet uit te voeren, omdat uw gezondheid het niet toelaat, krijgt u de kosten van uw operatie terugbetaald. Bijkomende–en/of persoonlijk gemaakte kosten, zoals medische vooronderzoeken, reis- en verblijfskosten, etc. blijven altijd ten laste van de patiënt.

Kleine lettertjes om te lezen voordat u een reservatie maakt

De behandelingsovereenkomst

U heeft recht op eerlijke en integere informatie. Die informatie krijgt u van de arts tijdens het eerste consult dat altijd aan een behandeling vooraf gaat. De arts zal u helder en volledig informeren over de behandeling, de mogelijkheden met betrekking tot een behandeling, de contra-indicaties, het te verwachten resultaat, de herstelperiode en de nazorg die nodig of gewenst is, de medicatie, mogelijke complicaties, risico’s en de kosten.

De arts verwacht van u eerlijke informatie en antwoorden met betrekking tot de reden waarom u een behandeling wilt ondergaan. Hij/zij verwacht van u openheid over uw verwachtingen ten aanzien van het eindresultaat en uw eerlijke en volledige informatie met betrekking tot uw medicijngebruik, medisch verleden en uw gezondheidstoestand.

De patiënt geeft door het ondertekenen van de behandelingsovereenkomst aan dat aan alle informatie voorwaarden voldaan is, en dat hij/zij deze informatie begrijpt en ermee instemt. Indien u van oordeel bent dat u niet tijdig, afdoende en op een begrijpelijke wijze bent geïnformeerd, raden wij u aan om uw toestemming voor de geplande behandeling niet te verlenen.

U kan steeds een beroep doen op een bijkomend gratis consult met uw chirurg of een andere arts in de Wellness Kliniek voor een tweede opinie. Het is belangrijk dat u met vertrouwen uw ingreep tegemoet ziet en daarna pas een reservatie voor uw ingreep maakt.

Aansprakelijkheden

ARTS

Medische fout: Artsen zijn aansprakelijk voor eventuele schade die een patiënt lijdt als gevolg van een tekortkoming van de arts in de nakoming van zijn verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst.

Medisch toeval: De kliniek - Birand nv - en de behandelende artsen kunnen onder geen enkel beding contractueel en/of  buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van een medisch toeval dat zich manifesteert tijdens de ingreep of tijdens de periode van nazorg, hetgeen steeds beschouwd dient te worden als een toestand van overmacht in hoofde van de behandelende chirurg en de kliniek. Onder schade ten gevolge van een medisch toeval wordt verstaan die schade die zijn oorzaak vindt in een niet-foutief medisch handelen (o.a. complicaties, onverwachte verwikkelingen) conform de wetenschappelijke inzichten op het moment dat deze schade zich manifesteert.

De kliniek - Birand nv - de vennootschap die de infrastructuur verleent waar artsen hun beroep kunnen uitoefenen, is geen partij bij de behandelingsovereenkomst tussen arts en patiënt.

PATIËNT

Als de patiënt een tekortkoming van de arts vermeent, in de nakoming van de behandelovereenkomst, en deze niet via de rechtbank aantoont, kan hij/zij financieel aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hij/zij toebrengt aan de reputatie van de arts en de Wellness Kliniek, inclusief elke schade door laster, op het internet of via elk media platform.

De patiënt heeft een zorgplicht voor zijn eigendommen en dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen. De Wellness Kliniek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of vermissing van persoonlijke eigendommen van de patiënt of van zijn begeleider.

Garantiebepalingen

BORSTIMPLANTATEN - RUPTUUR

Fabrikanten van borstprothesen geven een garantie van tien jaar in geval van ruptuur van een prothese. De garantie houdt in dat, in geval dat uw prothese stuk is, en dit door een MRI rapport wordt aangetoond, de fabrikant één gratis vervangprothese, in dezelfde maat en materiaal, ter beschikking stelt gedurende deze termijn.

De Wellness Kliniek geeft een speciale bijkomende garantie op borstvergroting met Monobloc Siliconen SoftOne borstprothesen van het merk Laboratoires Arion. De garantie houdt in dat, in geval dat één prothese stuk is, en dit door een MRI rapport wordt aangetoond, de Wellness Kliniek twee gratis vervangprothesen, in dezelfde originele maat, garandeert, alsook de kosten van de her-operatie in de Wellness Kliniek gedurende een periode van 3 jaar.

De Wellness Kliniek geeft tevens een speciale bijkomende garantie op borstvergroting met Monobloc Hydrogel implantaten van het merk Laboratoires Arion. De garantie houdt in dat, in geval dat één prothese stuk is, en dit door een MRI rapport wordt aangetoond, de Wellness Kliniek twee gratis vervangprothesen, in dezelfde originele maat en materiaal, garandeert, alsook de kosten van de her-operatie in de Wellness Kliniek gedurende een periode van 1 jaar.

BORSTIMPLANTATEN - COMPLICATIES

Door onverwachte verwikkelingen - zoals o.a. afstoting, infectie, kapselvorming - kan het nodig zijn dat één of twee borstprothesen verwijderd moet(en) worden. Het verwijderen van borstprothesen ten gevolge van een complicatie behoort tot onze nazorg en is zonder kosten voor de patiënt.  Wenst u, na verwijdering, weer nieuwe borstimplantaten dan betaalt u enkel de netto kostprijs van de implantaten. De Wellness Kliniek biedt u gratis de her-operatie.

TANDHEELKUNDIGE IMPLANTATEN

Fabrikanten van tandheelkundige implantaten geven een garantie van tien jaar in geval van defect van het implantaat. De Wellness Kliniek garandeert hierbij de bijkomende noodzakelijke behandeling - in de Wellness Kliniek - als gevolg van afstoting of een andere medische reden waarom het implantaat verwijderd moet worden. De garantie houdt in dat u, binnen deze termijn, gratis een nieuw implantaat geplaatst krijgt.

Zirkonium-kronen gaan vaak een leven lang mee. De fabrikant geeft 5 jaar garantie op het materiaal.

Prijsbepalingen

De Wellness Kliniek biedt een uitgebreid gamma chirurgische en tandheelkundige behandelingen. Een indicatie vindt u op onze website. Voor een exacte prijsopgave is een persoonlijk consult met één van onze artsen of tandartsen uiterst belangrijk.

Wij bieden u een prijswaarborg van 2 maanden vanaf de datum van uw intake consult. Daarna hebben wij het recht eventuele prijswijzigingen toe te passen.

De medische en paramedische zorgen en nazorgen binnen de Wellness Kliniek zijn in het tarief inbegrepen.

Externe onderzoeken, zorgen (bvb. radiologische onderzoeken, hart en bloedanalyses, een onverwachte opname in een algemeen ziekenhuis, medische en chirurgische behandelingen, speciale bandages, BH's, fysiotherapie, apotheek kosten, etc.) zijn niet inbegrepen en dus ten laste van de patiënt.  Vaak worden bijkomende (externe) zorgen vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Bent u lid van de EU? Breng uw EHIC kaart mee naar België. De EHIC pas kan u niet gebruiken bij de Wellness Kliniek maar kan wel nuttig zijn in geval van externe kosten. Met de EHIC zorgpas krijgt u de kosten van externe opnames en externe kosten vergoed volgens de in België geldende regels.

Klachten over de uitvoering van de behandeligsovereenkomst en geschillenregeling

Kwaliteit is belangrijk, zowel voor, tijdens als na uw behandeling. 

Klachten over de uitvoering van de behandelingsovereenkomst kan u best volledig en duidelijk omschrijven en richten aan de arts/chirurg die uw behandeling heeft uitgevoerd. Dit schrijven aan uw behandelend geneesheer/arts kan u mailen naar: kwaliteit@wellnesskliniek.com. U kan uw arts ook per post contacteren: Naam Arts, Wellness Kliniek, Grotestraat 42, 3600 Genk België.

Ingediende klachten worden binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de arts of zijn/haar kwaliteitsverantwoordelijke per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor oordeel door de rechtbank van Tongeren, Limburg België.


Wellness Kliniek (BIRAND NV)
Grotestraat 42
3600 Genk
België
BTW BE 0457.814.858
info@wellnesskliniek.com

×

Privacyverklaring

BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK
GROTESTRAAT 42
3600 GENK
kwaliteit@wellnesskliniek.com

WAAROM BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK GEGEVENS NODIG HEEFT

Uw persoonsgegevens en andere informatie en bestanden worden door BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om telefonisch contact met u op te kunnen nemen;
 • om schriftelijk (per mail en/of per post) te communiceren;
 • om nieuwsbrieven, tevredenheidsenquêtes en e-boeken te kunnen versturen;
 • om het agendabeheersysteem (‘AXENDA’) te kunnen gebruiken;
 • om het medisch dossier samen te stellen.

Daarnaast kan BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit esthetische en/of medische dienstverlening.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Alle medische informatie die u ons aanlevert worden in huis verwerkt en niet met derde partijen gedeeld, onder voorbehoud van het medisch korps werkzaam binnen BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK.

DELEN MET ANDEREN

BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u afgesloten overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens die u aan ons geeft, in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, kunnen gedeeld worden met derde partijen. Zo maken wij, afhankelijk van de overeenkomst, gebruik van een derde partij voor: online betalingen (EU), het verzorgen van de server omgeving (EU), domeinnamen & SSL certificaten (EU), het verzorgen van IT-infrastructuur (EU), boekhouding (EU) en het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven & uitnodigingen (Mailchimp, GDPR Compliant, buiten EU).

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en kunnen gedeeld worden met directe onderaannemers van BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK en worden niet aan anderen verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten (=buiten de EU). Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK te kunnen verstrekken.

COOKIES

De website van BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone tablet) of in de sessie van uw browser staat. Met behulp van cookies wordt uw online ervaring verbeterd (bv. Eenvoudiger inloggen met “onthou mij”). Cookies zijn ongevaarlijk en brengen geen virussen over. Een cookie is uniek en wordt gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Wanneer u onze website weer bezoekt, kunnen de gegevens die u eerder hebt opgegeven weer worden opgehaald. Ook deze gegevens worden niet met derde partijen gedeeld.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens ten alle tijden in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar kwaliteit@wellnesskliniek.com. BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

BEVEILIGEN

BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alle personen die namens BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK op via kwaliteit@wellnesskliniek.com.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen op bovenstaande emailadres. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

WIJZIGINGEN & VRAGEN

BIRAND NV/WELLNESS KLINIEK behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Neem a.u.b. van tijd tot tijd kennis van de privacyverklaring. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

×